Skip to content

Stichting Vrienden van de Arentschool verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van via ons aangeboden en georganiseerde diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Naam kind
 • Groep kind
 • Overige persoonsgegevens van kind (allergie/medicatie)
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De verwerking van bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de organisatie en uitvoering van buitenschoolse activiteiten waarbij de betrokkene partij is. Verder gebruiken wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor de volgende zaken:

Het afhandelen van uw betaling:

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • met de leerkracht van de klas te delen welke kinderen deelnemen
 • met de docent van de cursus de gegevens te delen ivm ziekte/afwezigheid
 • om uw kind evt op een wachtlijst te zetten bij veel animo of uitloting van cursus

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Vrienden van de Arentschool neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk hierbij aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger de stichting Vrienden van de Arentschool) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Vrienden van de Arentschool bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor al uw persoonsgegevens een bewaartermijn van 2 jaar. De reden hiervoor is dat reserve/ wachtlijsten voor cursussen inzichtelijk blijven gedurende deze periode. Na de termijn verwijderen wij uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vrienden van de Arentschool verstrekt de persoonsgegevens aan derden (derden zijn uitsluitend de leerkracht van de groep, de docent van de cursus, de administrateur van de Vrienden van de Arentschool) alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst/diensten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Vrienden van de Arentschool gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Vrienden van de Arentschool gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vrienden@arentschool.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Vrienden van de Arentschool wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Vrienden van de Arentschool neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: vrienden@arentschool.nl

Back To Top